Logo RentEvent
Vi hyr ut det mesta inom nöje

Om RentEvent

RentEvent hyr ut det mesta inom nöje för fest, evenemang, mässor och konferenser. RentEvent har funnits i Stockholm sedan 1996 och har sedan dess ordnat tusentals lyckade evenemang!

Vi har ett enormt utbud av produkter i lager och ett kreativt team som gärna arbetar med er för att skapa just det event ni vill ha. Läs mer om våra tjänster under rubriken Tjänster.

Kontakta oss
Telefon

08-25 19 41
(Vardagar)

Postadress

Box 20125
161 02 Bromma

Hyres- och betalningsvillkor RENTEVENT AB

Nedanstående villkor gäller om inte annat avtalats.

Först när offerten godkänts av hyrestagaren sker bokning av produkter samt orderregistrering. Normalt måste avbokning göras senast 3 dagar innan hyresdagen, för att undvika debitering. Vid senare avbokning debiteras hyra enligt följande:
2 dagar 50%
1 dag 75%
samma dag 100%
Alla hyrespriser på vår hemsida avser hyror där hyresmannen själv eller genom ombud hämtar utrustningen. Priser för leverans, hämtning och montering/demontering offereras separat.
Priser exkl moms

Om montering utan RENTEVENT AB’s vållande inte kan ske i en följd, äger RENTEVENT AB rätt att debitera extra resor och andra därmed sammanhängande kostnader. Vid fullgjord, eller avbruten montering ska beställaren/hyrestagaren besiktiga det utförda arbetet. Eventuella korrigeringar ska framföras direkt och därefter skriftligen bekräftas, om byggnationen/monteringen så kräver. Personalen arbetar endast efter monteringsanvisningar från RENTEVENT AB, och får inte, utan skriftlig överenskommelse mellan hyrestagaren och RENTEVENT AB, utföra arbeten som avviker från anvisningarna. (detta gäller de byggnationer/monteringar som kräver särskilt tillstånd). Om särskild leveranstid är överenskommet och hyrestagaren, eller utsedd mottagare, inte är på plats kan väntetid komma att debiteras per påbörjad halvtimme med 200 kr/personal.

OM trappbärning önskas debiteras extra kostnad efter överenskommelse, detta skall avtalas innan leverans. Om trappbärning tillkommer oförutsett förbehåller vi oss rätten att debitera kostnaden utan att detta är överenskommet tidigare.

Hyrestagaren är ansvarig för produkterna under hela hyrestiden, dvs även under egen transport, såväl avseende stöld som skadegörelse och åverkan.

Hyresprodukterna får EJ utsättas för regn/snö om annat inte skriftligen avtalats.

Hyrestagaren är ansvarig för den hyrda utrustningen och tecknar adekvat försäkring för utrustningen. Hyrestagaren är skyldig att omedelbart underrätta RENTEVENT AB när skada eller förlust uppstått. Vi förbehåller oss rätten att ta betalt för skadade eller förlorade produkter, dock högst med nyanskaffningsvärde.

Hyresprodukterna tillhör RENTEVENT AB. Hyrestagaren får inte låna ut, pantsätta, överlåta, byta ut eller sälja utrustningen. Hyresprodukterna får inte heller uthyras i andra hand eller föras utomlands utan RENTEVENT AB’s medgivande. Hyresprodukterna ska returneras i samma skick som de lämnades ut till hyrestagaren. Om hyresprodukterna är mycket smutsiga eller trasiga kan rengöringskostnad/inköpskostnad debiteras. RENTEVENT AB ansvarar för att hyresprodukterna är felfria och funktionsdugliga vid uthyrningstillfället. Om fel skulle uppstå under hyresperioden skall hyrestagaren meddela RENTEVENT AB snarast. RENTEVENT AB ansvarar normalt för återtagande av hyresprodukterna för byte/reparation. De hyrestagare som själva hämtar och/eller monterar produkter är skyldiga att ha nödvändig kännedom för inkoppling av hyresprodukterna till elnätet och för hur produkterna monteras ihop om annat ej avtalats med RENTEVENT AB. Kunden ska undersöka hyresprodukterna vid mottagandet och genast påtala eventuella fel eller brister. RENTEVENT AB ansvarar inte och kan inte göras ekonomiskt skyldig för misslyckad eller inställd föreställning /event /visning etc som orsakats av omständigheter som RENTEVENT AB ej rår över (Force Majeur).

Vid hyrestidens slut är hyrestagaren skyldig att iordningsställa hyresprodukterna med tillbehör, förpackningar etc. som de levererades med. RENTEVENT AB ansvarar inte för skador som kan uppstå vid hantering av hyresprodukterna under den tid som hyresprodukterna hanteras av hyrestagaren. OBSERVERA Om tillstånd krävs för användande av RENTEVENT AB’s hyresprodukter är det hyrestagarens ansvar att införskaffa sådana tillstånd från berörda myndigheter.

BETALNING
Om hyresprodukten/erna inte återlämnas på utsatt dag, debiteras den för avtalet gällande hyresavgiften + förseningsavgift om 30 procent av det ursprungliga hyresbeloppet per påbörjat dygn som hyrestagaren underlåter att återlämna hyresprodukterna.

Betalningstiden är normalt 15 dagar netto och beräknas från fakturans datum. Om betalning ej sker inom angiven tid debiteras dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen 6§. Om annan betalningstid önskas (max 30 dgr), MÅSTE detta avtalas med RENTEVENT AB INNAN fakturan skickas.

Vi förbehåller oss rätten att göra en kreditkontroll, samt att kräva förskottsbetalning.

Vi tillämpar EUdirektiv 2011/7 och debiterar förseningsersättning vid sen betalning.

Efter 2 påminnelser, om fakturan fortfarande inte är betald, skickas ärendet vidare för inkassohantering.

Om betalning inte inkommer inom 12 dagar efter inkassokravets datering skickas ärendet vidare till Kronofogden för indrivning. Kostnader för detta tillkommer och debiteras kund.

Ovanstående villkor gäller om annat ej avtalas.

Miljöpolicy

För Rentevent är det viktigt att verka för ett hållbart samhälle. Därför har vi en miljöpolicy som rör sig på flera plan. Den största miljöpåverkan gör vi genom att vägleda våra kunder i deras val av produkter och transporter. Vi vill underlätta för dem att fatta medvetna beslut som främjar miljön. Detta sker aktivt i vår dagliga kontakt med kunden men också via våra marknadsföringskanaler.

I vår egen verksamhet arbetar vi för att öka insikten och engagemanget hos personalen för att skapa ett miljömedvetet företag. Våra anställda känner sig delaktiga och tar aktivt eget ansvar.

På företaget minimeras förbrukning av papper, vatten och energi. I möjligaste mån återvinns alla typer av batterier, skrivarkassetter m.m. Återanvändning, källsortering och minimering av mängden avfall är en naturlig del av vår vardag.

Vid inköp prioriterar vi leverantörer som erbjuder ekologiska och miljövänliga alternativ. Vi strävar efter att optimera antalet uppdrag per resa för att på detta sätt minska negativ miljöpåverkan. Vi samarbetar aktivt med våra olika partners i projekten för att kunna samtransportera och därmed minska koldioxidutsläppen.